Εγγραφές

Οι  εγγραφές των μαθητών γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο σύστημα υποβολής ηλεκτρονικών δηλώσεων στη διεύθυνση:

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr/

Οι εγγραφές πρέπει να είναι εμπρόθεσμες, σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από το Υπουργείο Παιδείας. Μετά την οριστική κατάταξή τους σε συγκεκριμένο ΕΠΑ.Λ. οι ενδιαφερόμενοι/ες (γονείς, κηδεμόνες) ενημερώνονται μέσω της εφαρμογής e-eggrafes και οφείλουν να παρουσιαστούν στο αντίστοιχο ΕΠΑ.Λ,  για την οριστική εγγραφή ή ανανέωση εγγραφής, προσκομίζοντας όσα δικαιολογητικά απαιτούνται.

Για την εγγραφή σας θα χρειαστείτε τους κωδικούς σας TAXISNET και τη διεύθυνση του email σας.

Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται για την εγγραφή

 1. Φωτοτυπία Ταυτότητας
 2. Τίτλος Σπουδών
   Ανάλογα με τη σπουδαστική του κατάσταση  (δηλ.  απόφοιτος Γυμνασίου, ή απόφοιτος  ΤΕΕ, ΤΕΛ, ΤΕΣ, ΕΠΑΛ, Γενικού Λυκείου, κλπ), ο μαθητής πρέπει να προσκομίσει:
  Απολυτήριο Γυμνασίου, πρωτότυπο τίτλο, αν είναι απόφοιτος Γυμνασίου ή
  Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή Απολυτηρίου Λυκείου  αν είναι απόφοιτος  ΤΕΕ, ΤΕΛ, ΤΕΣ, ΕΠΑΛ, Γενικού Λυκείου, κλπ ή
  Πιστοποιητικό σπουδαστικής κατάστασης του μαθητή από το σχολείο στο οποίο φοιτούσε ή από το σχολείο στο οποίο φυλάσσονται τα αρχεία σχολείου που καταργήθηκε
 3. Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση (παρέχεται από το σχολείο ή πατήστε εδώ να την κατεβάσετε)

  Για τους ανήλικους μαθητές χρειάζονται επιπλέον

 4. Υπεύθυνη δήλωση Α γονέα (παρέχεται από το σχολείο ή πατήστε εδώ να την κατεβάσετε)
 5. Υπεύθυνη δήλωση Β γονέα (παρέχεται από το σχολείο ή πατήστε εδώ να την κατεβάσετε)
 6. Βεβαίωση από το Εργάνη ότι ο ανήλικος μαθητής εργάζεται.