Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 3ου Εσπερινού ΕΠΑ.Λ Λάρισας

Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 13423/ΓΔ4/4-2-2021 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 491/9-2-2021, τ. Β΄), από το τρέχον σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής, κάθε σχολική μονάδα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οφείλει να έχει εγκεκριμένο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, στον οποίο θα αναφέρονται θέματα σχετικά με τη λειτουργία της.