Προετοιμασία εγγραφών

Αφού διαβάσετε το  παρακάτω αρχείο ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ, καλείστε να συμπληρώσετε τα ζητούμενα στοιχεία της συνημμένης Υπεύθυνης Δήλωσης, να την υπογράψετε και να την καταθέσετε στη γραμματεία του σχολείου.