Σχολική κάρτα covid19 self-test (μαθητές)

Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης της σχολικής κάρτας  από το σύστημα, τότε μπορείτε εναλλακτικά να τυπώσετε, να συμπληρώσετε και να υπογράψετε μόνοι σας το το αντίστοιχο  έγγραφο.

Σε περίπτωση πλήρους αδυναμίας εκτύπωσης της σχολικής κάρτας COVID-19, θα μπορείτε να συντάσσετε και υπογράφετε χειρόγραφη δήλωση που θα περιέχει τα ίδια στοιχεία ακριβώς με τη σχολική κάρτα/δήλωση αποτελέσματος που εκδίδει το σύστημα.