Γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα Α Λυκείου

Με την Αριθμ. Φ4/145532/ΓΔ4  απόφαση στις 20-10-2020  το Υπουργείο Παιδείας καθορίζει τα «Γραπτώς Εξεταζόμενα» μαθήματα στις προαγωγικές εξετάσεις της Α΄ τάξης των Ημερήσιων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων
(ΕΠΑ.Λ.) και των Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) στο πλαίσιο
της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης αυτών,
κατά το σχολικό έτος 2020-2021, βάσει του άρθρου 9
του ν. 4692/2020 (Α΄ 111), ως ακολούθως:

Άρθρο 1
«Γραπτώς Εξεταζόμενα» μαθήματα
Τα «Γραπτώς εξεταζόμενα» μαθήματα στις προαγωγικές εξετάσεις της Α΄ τάξης των Ημερήσιων και Εσπερινών
ΕΠΑ.Λ. και των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, είναι τα ακόλουθα:
1. Νέα Ελληνικά
2. Ιστορία
3. Άλγεβρα (Μαθηματικά)
4. Γεωμετρία (Μαθηματικά)
5. Φυσική (Φυσικές Επιστήμες)
6. Χημεία (Φυσικές Επιστήμες)
7. Αγγλικά.

Άρθρο 2
Εξεταστέα ύλη και τρόπος αξιολόγησης
των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων
κατά τις προαγωγικές εξετάσεις
Η εξεταστέα ύλη και ο τρόπος αξιολόγησης των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις προαγωγικές
εξετάσεις της Α΄ τάξης των Ημερήσιων και Εσπερινών
ΕΠΑ.Λ. και των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. καθορίζεται
ως εξής, ανά μάθημα: